اشعاری برای ملالی جویا

شاعر

عنوان

دوکتور محمد رضاء بهمنش

سلامم برتو ای جویا

زولال هروی

جویائی با شعور

کمباور کابلی

ملالی جويا و تهديد فزاينده جهاد فروشان!

هنگامه

مپندار اینکه تنهایی

ماریه

مرد میدان

ف طاهری

آواى گرم

اسد محبی

فـریاد خنـده‌ی زخمی

فاروق فارانی

دختر خورشید

رحـیمه تـوخـی

ملالی جان!

سردار

اسطورهء دوران

م. نبرد

بی باكتر بخوان!

اسد

اهدا به ملالی جویا

قرضی

صدای آشنا

هاشمی

به ملالی جویا - ملالی روزگارم


جويا در مطبوعات | Home