همه با هم از دختر افغانستان، ملالی جويا حمايت کنيم

پارلمان افغانستان مشروعيت ندارد

کابل پرس ، ۲۱ می ۲۰۰۷
کامران ميرهزار


Malalai Joya
همه با هم از دختر افغانستان، ملالی جويا حمايت کنيم

امروز دوشنبه، پارلمان افغانستان بطورکامل مشروعيت خود را از دست داد. آدم هايی که خود را نماينده‌ی مردم می‌دانند و بيشتر با تقلب و به زور پول وارد پارلمان شده بودند، وکالت ملالی جويا را به حالت تعليق درآوردند. ملالی جويا دختری که توانست با افشاگری ها و برخورد قاطع خود عليه جنايتکاران جنگی که تعدادی از آنان در پارلمان هستند، توجه افکار عمومی در افغانستان و بيرون از افغانستان را بخود جلب کند، در اين باره به کابل پرس گفت که اين رفتار ولسی جرگه قابل پيش بينی بود. وی به کابل پرس گفت که ما می دانيم در پارلمان جای چه کسانی است.

ولسی جرگه‌ی افغانستان زمانی تصميم به تعليق وظيفه‌ی او در پارلمان گرفت که تلويزيون «طلوع»، پاره‌ای از صحبت های او را با سانسور به نشر رساند. او درباره‌ی ولسی جرگه گفته بود که بيشتر به طويله خانه می‌ماند. وی همچنين علاوه کرده بود که گاو و خر منفعت بيشتری برای انسان دارد تا افرادی که در ولسی جرگه گرد هم آمده اند. اگر درست و با دقت به حرف های ملالی جويا توجه شود، فهميده می شود که وی چندان هم بيراه نگفته است. در سرک های کابل اگر از مردم پرسيده شود که ولسی جرگه برای آنان چه کرده است، پاسخ خواهند داد که هيچ. آنان برای خواب و چور و چپاول وارد پارلمان شده اند.

اکنون با اين اقدام ولسی جرگه، مبنی بر به حالت تعليق درآوردن وظيفه‌ی دختر افغانستان که از فراه آمده است، مشروعيت ولسی جرگه زير سوال رفته و به کلی آن را از دست داده است. بايد گفت که با اين اقدام بايد در انتظار برخورد برنامه ريزی شده و سيستماتيک عليه افراد و جريان های دگر انديش در کشور باشيم. همه با هم از صدای عدالت از ملالی جويا دفاع کنيم و نگذاريم که ولسی جرگه‌ی افغانستان و کسانی که با پول و زور وارد پارلمان شده اند، همچنان از موقعيت خود سوء استفاده کنند. گمان می‌رود که در ادامه‌ی اين برخورد غير قانونی و غير مشروع ولسی جرگه، بطور برنامه ريزی شده، با رمضان بشردوست، نماينده‌ی ديگر پارلمان نيز چنين برخوردی صورت گيرد.

همه با هم از دختر افغانستان، ملالی جويا حمايت کنيم.