ملالی جویا در مصاحبه با
نبیل مسکینیار در شبکه تلویزیون جهانی آریانا افغانستان

این مصاحبه در چندین بخش در جریان سفر چند روزه ملالی جویا به امریکا صورت گرفته بود
۱۴ اپریل ۲۰۰۷

بخش اولبخش دوم