Joya Photos

Joya's Book


Reviews | Translationsتو ملالی جویا هستی

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. مشاهده در قالب پی دی افچاپفرستادن به ایمیل

شاعر: شمس قادری
Malalai Joya ای ملالی تو کمتر از ملالی میوند نیستی
تو به فریب دیگران به مثل هرزن نیستی
یادم است هر آنچی از دل جان گفتی
هم در لویه جرگه هم در پارلمان گفتی
یادم است تو در مورد قاتلان قانون شکنان گفتی
تو با وجدان زنده خود بخاطر ملت افغان گفتی
تو آن حقیقت را برای دین ستیزان گفتی
بلکی نه بخاطر منافع شخصی خود از درد ملت افغان گفتی
تو هم به ریش پشم داران هم حضرتان گفتی
اما قدر تور هرکس ناکس نفهمید
تو از دل جان از قرآن گفتی
تنها نماینده مجلس با وجدان بودی
تو به فکر سرنوشت ملت افغان بودی
تورا محکوم به کستاخی کرد
تنها زن قهرمان بودی که در مقابل این همه فرعونان گفتی
تو زر هستی که قدر تور زرگر میفهمه نه این همه قاتل آهنگر
تو ملالی جویا هستی
وجدان بیدار داری مست بی پروا هستی