Joya Photos

Joya's Book


Reviews | Translationsبی باكتر بخوان!

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. مشاهده در قالب پی دی افچاپفرستادن به ایمیل

به ملالی جویای قهرمان كه صدای مردمش شد و لرزه به اندام خاینان و قاتلان انداخت

شاعر:م.نبرد
Joya آو
در مسلخ‌ جنون‌ زده‌ی‌ شب‌
آنجا كه‌ زندگی‌ سكوت‌ است‌
هر نغمه‌ زخم‌ زخم‌
فرسودگان‌ واعظ‌ ترفند
با دنگ و فنگ خاصه خود
تقدیر را تمسخر تقویم‌ می‌كنند

در كام‌ جارچیان‌ ستبر دار حلقه‌ شد
انگار زمان‌ شكست‌
میوند زنده‌ شد

عصیان‌ دختریكه‌ خدا را شگفته‌ ساخت‌
از آسمان‌ گذشت‌
از درد عاصیان‌ زمین‌

كوچه‌ سار فقر
از آنچه‌ میرود
از آنچه‌ بود و رفت‌
صد شهنامه‌ حسرت‌ ناگفته‌ قصه‌ داشت‌
آهنگ‌ شرزه‌ داشت‌

نابخردان‌ قوله‌ كشیدند ز چارسو
این‌ ببر از كجاست‌ كه‌ می‌غرد
ملحد خواندنش
او تلخ‌ خنده‌ زد
سرشار پای‌ كوفت‌

Joya گیسو بلند صبح‌
در آن‌ حصارتـنگ‌
تخدیر را درید
پایان انتظار
در دهنه‌ی‌ شماتت‌ زورمندكان‌ روز
آمد صفیر صاعقه پیوست انفجار
گرُ سوخت گونه های چپاول
شاخ فلك به لرزه در افتاد فغان كرد
هستند بی گمان
در جنگل نهان
بیدار ماندگان
تا بر كشند شیره ز حلقوم جانیان
در من دمید جان هزار آرزوﻯ پاك

ایمان‌ آتشین‌
در بذر عشق‌ آیت‌ فردا كاشت‌ و كاشت‌
دستان‌ شرق‌ و غرب‌ گرهی‌ خجسته‌ یافت‌
از شوره‌ زار قیامت‌ آزادگی‌ رست‌
آوارها به‌ نعره‌ برآمد كه‌ شاهدیم‌
از خون‌ فغان‌ دمید
دریا خون‌ گریست‌
آوارگان‌ به‌ سینه‌ سرودند
وطن‌، وطن‌
دشت‌ با پرنده‌ گفت‌:
این‌ دست‌ بی‌ صدا نمی‌ماند

شهبانگ‌ زندگی‌!
هرگز مكن‌ درنگ‌
ابریست‌ پشت‌ مردمكان‌ دو چشم‌ تو
ابر غرور عشق‌
سیل‌ خروش‌ خلق‌
بی‌ باك‌تر بخوان‌
ما نیز خوانده‌ ایم‌
نه‌ آن‌ چنان‌ تو