درود آتشین به زنان شجاع کوبانی

نوشته شده توسط کمیته دفاع از ملالی جویا يكشنبه - 20 میزان 1393 ، 11:19

چاپ

ملالی جویا، ۲۰ میزان١٣٩٣

Malalai Joya

این روز ها داستان های شهامت و استواری زنان مبارز کرد در کوبانی جهانیان را حیرت‌زده ساخته است. آنان برای دفاع از خاک شان در برابر جهالت‌پیشگان خونخوار «داعشی» نه به مداخله امریکا و ناتو چشم دوخته اند و نه هم مثل یک مشت تحلیلگران دالرخوار امریکا در افغانستان دفاع از خاک و وطن در برابر تروریست‌ها و بیگانگان را به امریکا و غرب محول کردند. زنان و مردان شرافتمند کوبانی، با زور بازوان شان، دریادلانه از شرف و آزادی و سرزمین شان دفاع می‌کنند و درین راه هر قربانی را به جان می‌خرند.

زنان قهرمان کوبانی!

از مقاومت الهامبخش شما علیه جهالت پیشگان داعش با تمام وجود دفاع نموده از میهن‌دوستی و غرور بلند شما با فروتنی درس‌ها می‌آموزم. شما قله های تسخیرناپذیر غیرت و شهامت اید که با مبارزه بی‌امان در برابر غول جهل و جنایت، نمادی از آزادیخواهی و انسانیت گشته اید.

شما درین پیکار بزرگ تان تنها نیستید، تمامی انسانهای آزادی‌دوست و پیشرو جهان با شما اند. شما زنان ستم‌ستیز با رزم متهوارانه لگدی بر پوزه «داعش» و تمامی بنیادگرایان تاریک‌اندیش زدید که زن را نیم مرد و فقط وسیله اطفای شهوت حیوانی شان می‌پندارند. شما نشان دادید که زنان قادراند در خونین‌ترین و سخت‌ترین شرایط در کنار برادران شان برای دفاع از آزادی و عدالت تفنگ بدوش گرفته بر پوزه دشمنی تا دندان مسلح بکوبند.

مردم ستمکش افغانستان که چندین دهه است تحت سلطه بنیادگرایان جاهل و جانی این برادران هم‌کیش «داعش» روزگار سختی را سپری‌می‌کنند، با الهام از مبارزات دلاورانه شما مشت محکمی بر پوزه تروریست‌های طالبی و جهادی این گرگان وحشی ساخته و پرداخته امریکا حواله نموده در کنار شما خواهند ایستاد.

ملتی که زنان باهمت‌اش در کنار مردان علیه استبداد و استعمار تفنگ بر دوش گیرد هرگز شکست نخواهد خورد. پیروزی از آن شماست. شما وحشیان داعشی را درمانده و زبون ساخته اید و به این خاطر همه انسانهای مترقی و آزاده جهان به شما تعظیم می‌کنند.

به نمایندگی از زنان و مردان آزادیخواه افغانستان درود های گرم و همبستگی قلبی خود را به تک تک شما عزیزان تقدیم نموده دستان پرتوان تانرا به گرمی می‌فشارم.

ما بدون شک بر بربرصفتان بنیادگرا و اربابان غربی شان پیروز می‌شویم!

ملالی جویا

Tags: مقالات جویا