ملالی جویا در مورد امضای قرارداد استراتژیک با امریکا

نوشته شده توسط ملالی جویا جمعه - 19 جوزا 1391 ، 17:39

چاپ

به امضای سند فروش افغانستان نه بگوییم ورنه در پیشگاه تاریخ محکوم خواهیم بود

کرزی این شاه شجاع ثالث بالاخره نامش را به مثابه وطنفروش خاین ثبت تاریخ کرد و سند ننگین فروش افغانستان را به امضا رسانید.

من به نوبه خود این حرکت مغایر با منافع ملی وطن و مردم خود را به حیث خیانت ملی محکوم میکنم و اعلام میدارم که تمامی آنانی که به این سند خاینانه صحه میگذارند محکوم تاریخ و روسیاه خواهند بود. کرزی و حواریونش در وطنفروشی از خاینان گذشته پیشی گرفتند. حداقل آنان پشت دروازه های بسته معاملات ننگین شان را با بادارانشان انجام می دادند اما اینان بی شرمانه و علنی کشور را ارزان به بادارانشان پیشکش نمودند.

تکیه بر یک کشور زورگو و تجاوزگری مثل امریکا که تاریخچه‌اش با خون و ویرانی و تاراج ملت های فقیر آغشته است و طی سی سال گذشته یکی از مسببین بدبختی وطن و مردم ما بوده است، تنها از کسانی ساخته است که غیرت و شرافت شانرا در بدل مقام و دالر به گرو گذاشته اند.

اینانی که غوغا می‌اندازند که گویا به خاطر دست اندازی ها و ویرانگری های پاکستان و ایران ما باید به امریکا پناه ببریم، کسانی اند که یا میخواهند مردم را فریب دهند و یا هم خود از تاریخ سی سال گذشته افغانستان بیخبر اند. اینان فراموش میکنند که پاکستان با دالر و حمایت امریکا بود که باندهای تروریست جهادی و بعدا طالبی را ساخت و بر مردم ما مسلط نمود. اینان نمیخواهند این حقیقت را بدانند که خونخوارترین گروه های تروریستی نوع القاعده اساسا بوسیله سی.آی.ای بود که از طریق آی.اس.آی پاکستان تجهیز و تمویل شدند. اینان نمیخواهند به روی خود بیاورند که عناصری چون کرزی، فهیم، عبدالله، سیاف، قانونی و ... که امروز مقامات دولت فاسد کرزی اند همه تربیه شده آی.اس.آی بوده و در گهواره جرنیل های پاکستانی بزرگ شده اند.

امریکا همین اکنون هم از طریق پاکستان رشته های عمیق با باندهای طالبان، گلبدین و گروه حقانی دارد. بدون حمایت پس پرده امریکا، پاکستان هرگز نمیتوانست یک نیروهای قرون وسطایی را به این حد حمایت نموده مقتدر سازد. و اگر امریکا این گروه های وحشی را در خدمت سیاست های غارتگرانه و سلطه جویانه اش در آسیا تشخیص نمیداد، در اولین روز ها گلیم تمامشان را جمع میکرد اما اکنون می‌بینیم که طی دهسال حضور امریکا اینان قدرتمندتر شدند و حتی مقامات مهم دولت مزدور امریکا را نیز در اشغال دارند. درین دهسال بیش از هر زمان دیگر دستان خونین ایران و پاکستان در کشور ما کاشته شد و امریکا و غرب کوچکترین حرکتی را به خاطر مهار آن انجام نداد و در آینده نیز چنین نخواهد کرد.

اعلان خروج نیروهای خارجی در ٢٠١٤ یک نیرنگ است که بیشتر برای غرب خوراک داخلی دارد تا جلو خیزش های داخلی را بگیرند. دولت امریکا و متحدین غربی اش به علت جنگ های بی پایان افغانستان و عراق و کشاندن دامنه این جنگ ها به لبیبا، سوریه و پاکستان و غیره و همچنان بحران های عمیق اقتصادی و فقر شدیداً زیر فشار فزاینده مردم شان قرار دارند و همچنان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در پیشرو است به این شکل چند سالی برای گول زدن مردم شان عوامفریبی می کنند اما در عمل خواهیم دید که این کشور به خاطر اهمیت استراتژیک افغانستان و حفظ سلطه‌اش بر جهان کشور ما را هرگز داوطلبانه ترک نخواهد کرد.

اما خوشبختانه که مردم آزادیخواه، صلح دوست و شرافتمند امریکا و غرب اخیرا در شیکاگو صدای اعتراض شان را به شکل وسیع علیه جنگ افروزان بلند نموده و با مردم ما اظهار همبستگی نمودند. این گواه این حقیقت است که دیگر ماشین های عوامفریبی و دروغ پراکنی غرب هم قادر نیست برای همیشه مردم شانرا فریب داده به خاموشی و سکوت وادار سازد.

تاریخ به اثبات رسانیده است که هیچ ملتی بوسیله ملت دیگری به آزادی و رستگاری نمیرسد. یگانه راه رهیدن از چنگال عفریب بنیادگرایی، تروریزم و اشغال، مبارزه و خیزش های مردم ماست. تا وقتی مردم ما بیدار نشده و مقابل تجاوزکاران خارجی و نوکران داخلی شان دست به خیزش و قیام نزنند، افغانستان افغانستان نخواهد شد.

باور کامل دارم که مردم ما آرام نخواهد نشست، هر قدر فاشیزم نیروهای خارجی و استعمارگران و مزدورانش به اوجش برسد به همان اندازه خشم و نفرت مردم نسبت به آنان بیشتر گشته و روزی خواهد رسید که به اشغالگران امروزی درس خوبی بدهند طوریکه در گذشته تجاوزکاران انگلیس و روس و مزدورانش را روی سیاه نمودند.

به امضای سند فروش افغانستان نه بگوییم ورنه در پیشگاه تاریخ محکوم خواهیم بود. آنانی که رسم نیاکان ما را فراموش کرده و زندگی در زیر چکمه های اشغالگران و چاکران ددمنش شانرا غنیمت میشمارند، غیرت باخته هایی اند که تاریخ آنان را نخواهد بخشید.

Tags: مقالات جویا ویدیو های جویا