Joya Photos

Joya's Book


Reviews | Translationsبه خون پاک تان سوگند!

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. مشاهده در قالب پی دی افچاپفرستادن به ایمیل

ملالی جویا، ۲۵ اسد ٦ ١٣٩

Malalai Joya

حمله غداران انسان‌ستیز بر «مرکز آموزشی موعود» بصورت دردناک جان ده‌ها جوان و نوجوان عاشق علم و دانش را گرفته قلب ما را داغ‌دارتر ساخت. آنان به جرم هزاره و شیعه بودن به شهادت رسیدند، اما مردم رنجدیده سراسر افغانستان در سوگ شان به ماتم نشستند.

قتل عام دشت‌برچی لکه ننگین دیگری است بر جبین مقامات دولت پوشالی و اربابان خارجی شان که خود در کاخ‌های کانکریتی و موترهای ضدگلوله شان عیش دارند و ملت را لقمه گرگان گرسنه‌ای ساخته اند که خود آنرا با سیاست‌های خاینانه شان روزبروز تقویت می‌کنند.

ایران، پاکستان، عربستان و دیگر دولت‌های پلید خواب پاره‌کردن وحدت مردم ما با اینچنین حملات وحشیانه و خاینانه را به گور خواهند برد. مردم ما با طرد چوچه‌سگان بیگانه‌پرست این رژیم‌های منفور، توطئه‌های شیطانی شان را ناکام می‌سازند.

مردم رنجبر ما تا وقتی بدور از مرزبندی‌های قومی و سمتی و مذهبی و لسانی در برابر خاینان ملی و صاحبان خارجی شان متحد نشوند، این حدیث دهشت و ماتم در وطن دیدنی‌دار ما پایانی نخواهد داشت.