Joya Photos

Joya's Book


Reviews | Translationsدرود آتشین به زنان شجاع کوبانی

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. مشاهده در قالب پی دی افچاپفرستادن به ایمیل

ملالی جویا، ۲۰ میزان١٣٩٣

Malalai Joya

این روز ها داستان های شهامت و استواری زنان مبارز کرد در کوبانی جهانیان را حیرت‌زده ساخته است. آنان برای دفاع از خاک شان در برابر جهالت‌پیشگان خونخوار «داعشی» نه به مداخله امریکا و ناتو چشم دوخته اند و نه هم مثل یک مشت تحلیلگران دالرخوار امریکا در افغانستان دفاع از خاک و وطن در برابر تروریست‌ها و بیگانگان را به امریکا و غرب محول کردند. زنان و مردان شرافتمند کوبانی، با زور بازوان شان، دریادلانه از شرف و آزادی و سرزمین شان دفاع می‌کنند و درین راه هر قربانی را به جان می‌خرند.

زنان قهرمان کوبانی!

از مقاومت الهامبخش شما علیه جهالت پیشگان داعش با تمام وجود دفاع نموده از میهن‌دوستی و غرور بلند شما با فروتنی درس‌ها می‌آموزم. شما قله های تسخیرناپذیر غیرت و شهامت اید که با مبارزه بی‌امان در برابر غول جهل و جنایت، نمادی از آزادیخواهی و انسانیت گشته اید.

شما درین پیکار بزرگ تان تنها نیستید، تمامی انسانهای آزادی‌دوست و پیشرو جهان با شما اند. شما زنان ستم‌ستیز با رزم متهوارانه لگدی بر پوزه «داعش» و تمامی بنیادگرایان تاریک‌اندیش زدید که زن را نیم مرد و فقط وسیله اطفای شهوت حیوانی شان می‌پندارند. شما نشان دادید که زنان قادراند در خونین‌ترین و سخت‌ترین شرایط در کنار برادران شان برای دفاع از آزادی و عدالت تفنگ بدوش گرفته بر پوزه دشمنی تا دندان مسلح بکوبند.

مردم ستمکش افغانستان که چندین دهه است تحت سلطه بنیادگرایان جاهل و جانی این برادران هم‌کیش «داعش» روزگار سختی را سپری‌می‌کنند، با الهام از مبارزات دلاورانه شما مشت محکمی بر پوزه تروریست‌های طالبی و جهادی این گرگان وحشی ساخته و پرداخته امریکا حواله نموده در کنار شما خواهند ایستاد.

ملتی که زنان باهمت‌اش در کنار مردان علیه استبداد و استعمار تفنگ بر دوش گیرد هرگز شکست نخواهد خورد. پیروزی از آن شماست. شما وحشیان داعشی را درمانده و زبون ساخته اید و به این خاطر همه انسانهای مترقی و آزاده جهان به شما تعظیم می‌کنند.

به نمایندگی از زنان و مردان آزادیخواه افغانستان درود های گرم و همبستگی قلبی خود را به تک تک شما عزیزان تقدیم نموده دستان پرتوان تانرا به گرمی می‌فشارم.

ما بدون شک بر بربرصفتان بنیادگرا و اربابان غربی شان پیروز می‌شویم!

ملالی جویا