جرگه مشورتی صلح یک نمایش مسخره و توهین به قربانیان جنایات است

کمیته دفاع از ملالی جویا، ۲ جون ۲۰۱۰

Press Conference of Malalai Joya in Kabul

به تاریخ اول جون ۲۰۱۰ طی کنفرانس مطبوعاتی در کابل ملالی جویا "جرگه مشورتی صلح" را محکوم کرده آنرا نمایش مسخره و توهینی به صلح و قربانیان جنایتکارانی نامید که درین جرگه روی صلح با آنان و دادن امکانات به آنان صحبت میشود. وی این جرگه را تلاشی جهت آشتی جنایتکاران بین هم نامید و گفت که ثمره ای برای مردم ما جز جنگ و خونریزی بیشتر نخواهد داشت. وی گفت صلح و آشتی بین دشمنان مردم ما وضعیت را برای مردم عام ما خونین تر خواهد ساخت چون آنان میخواهند متحدانه به باداران امریکایی و ایرانی و پاکستانی شان خدمت کنند و مردم را متحدانه سرکوب کنند.

Press Conference of Malalai Joya in Kabul