خانم جویا می گوید که در این حادثه دو محافظش زخم شدید برداشته اند.

تلویزیون آشنا،١١ مارچ ٢٠١٢ (٢١ حوت ١٣٩٠)

تلویزیون آشنا (دری)

تلویزیون آشنا (پشتو)