مصاحبه صوتی فرزانه فارانی با ملالی جویا

نوشته شده توسط افغان جرمن آنلاین سه شنبه - 28 میزان 1388 ، 03:08

چاپ

برگرفته از افغان جرمن آنلاین

مصاحبه فرزانه فارانی از سایت "افغان جرمن آنلاین" با ملالی جویا

این مصاحبه در ماه اگست سال جاری در کابل انجام یافته و در دو بخش در سایت افغان جرمن آنلاین انتشار یافته است.

بخش اول

بخش دوم

Tags: مصاحبه های جویا مطالب صوتی