برگرفته از افغان جرمن آنلاین

مصاحبه فرزانه فارانی از سایت "افغان جرمن آنلاین" با ملالی جویا

این مصاحبه در ماه اگست سال جاری در کابل انجام یافته و در دو بخش در سایت افغان جرمن آنلاین انتشار یافته است.

بخش اول

بخش دوم