برگردان: ضیا افضلی، اسوشیتید پرس، ۱۵ می ۲۰۰۶ - کابل

Malalai Joya, the voice of Afghan women
ملالی جويا گفت اگر تنها فرد در پارلمان هم باقی بمانم، به حرف های خود ادامه خواهم داد

یکتن از زنان جوان عضو مجلس شورای ملی افغانستان که در جریان لویه جرگه دو سال قبل به جنگسالاران مقتدر قومی «جنایتکار» خطاب نمود و هفتهء گذشته نیز از موجودیت جنگسالاران در عضویت مجلس شورای ملی سخن گفته بود، اکنون در اثر موجی از تهدیدهای مرگبار، شبانه به جای دیگری منتقل میشود.

ملالی جویای ۲۸ ساله میگوید که ماموریت وی در زمینهء بهبود بخشیدن در وضع زنان و افشای جنایتکارانیست که در عضویت مجلس شورای ملی افغانستان قرار دارند. وی میگوید که وی با وجود هرنوع خطری به این اظهاراتش ادامه خواهد داد.

جویا پس از اینکه برای نخستین بار در جریان لویه جرگه دسمبر ۲۰۰۳ نکاتی را بر علیه جنگسالاران ایراد نمود، مورد توجه جهانیان قرار گرفت. بر اساس گفتهء ملالی جویا هفتهء گذشته برای نخستین بار از زمان گزینشش به عنوان عضو مجلس شورای ملی، به وی وقت داده شد تا صحبت نماید.

جویا در جریان گفت و شنودی با گزارشگر اسوشیتید پرس چنین ابراز داشت: « به نظر من افشای جنگسالاران کار خوبیست، حتا اگر اینکار در شورای ملی صورت بگیرد. زمانیکه من به پارلمان آمدم، آنها دانستند که من همان شخص دوسال قبل هستم.»

پس از سخنرانی یکشنبهء گذشتهء جویا، یکتن از فرماندهان سابق مجاهدین، علم خان ایزادی برسم اعتراض از رئیس مجلس خواست تا نگذارد کسی به مجاهدین توهین کند. وی مجاهدین را سرسپرده گانی خواند که برعلیه متجاوزین روسی و برعلیه تروریزم رزمیده اند.

فرماندهان و رهبران دیگر مجاهدین که بیشتری از آنها متهم به ارتکاب جنایات بشری علیه غیرنظامیان افغان اند، غوغا سردادند و از مجلس بیرون شدند. شماری از اعضای مجلس شورای ملی بوتل های پلاستیکی آب را بطرف جویا پرتاب نمودند و نزاع مختصری میان حامیان جویا و مخالفینش بوقوع پیوست. این کشمکش جراحتی به دنبال نداشت اما جویا گفت که دشنام های رکیکی نثار وی شده است. جویا به گفتارش چنین افزود: «آنان در محل پارلمان به وی کلمات رکیکی نثار داشتند و حتا گفتند که ما به جویا تجاوز جنسی خواهیم نمود.»

جویا در مورد اضافه نمود که نماینده گان مجاهدین عضو مجلس با بیداد اظهار داشتند – چنانچه به گمان اغلب این پلان قبلاً ترتیب گردیده بود تا به ملالی جویا اجازه صحبت داده نشود - که دیگر به کسی اجازه نخواهند داد تا بر علیه مجاهدین چنین صحبت نماید.

عالم ایزادی یکتن از فرماندهان سابق مجاهدین مزار شریف، این ادعا را تکذیب نمود که نماینده گان مجاهدین مجلس سنا گفته اند که به جویا تجاوز جنسی خواهند نمود. وی اذهان داشت که ما بشکل قانونی به غرض اعتراض پارلمان را ترک گفتیم. وی به گزارشگر اسوشیتد پرس اظهار داشت: «ما نگران وحدت مجلس شورای ملی هستیم، زیرا جویا همواره با گفتار هایش وحدت پارلمان را برهم میزند. مجاهدین گروه کوچکی نیست. ما برعلیه شوروی و القاعده جنگیدیم. مردم افغانستان بما رای دادند تا در پارلمان باشیم. ما بخودی خود اینجا نیامده ایم.»

و در مقابل پرسشی که آیا مجاهدین ملالی جویا را تهدید مرگبار نموده اند چنین پاسخ گفت: «هیچ یکی از مجاهدین ملالی جویا را تهدید به مرگ نکرده است. ما مسلمانیم. ما هیچگاهی نمیخواهیم کسی را به قتل رسانیم و خونش را به گردن بگیریم.»

علیرغم این موضوع، جویا گفت که تهدید های مرگباری را که پس از نخستین خطابه اش در جریان لویه جرگه سال ۲۰۰۳ به وی گسیل داشته اند، نمیتواند بشمارد اما از هفتهء گذشته بدینسو چندین مورد تهدید ذریعهء تلفون به دفتر کارش مواصلت ورزیده است.

جویا هرهفته یکبار محل اقامتش را تغییر میدهد. اما پس از صحبت هفتهء اخیرش وی هر شب به تغییر محل اقامت اقدام میورزد و همواره با سه محافظ مسلح همراهی میشود.

محمد اسماعیل قاسمیار رئیس سابق دادگاه عالی افغانستان و پروفیسور قانون اساسی در دانشگاه کابل میگوید: به نظر وی حضور جویا در زمینه پروسه سیاسی افغانستان موثر است و کمک میکند تا زمینه برای آزادی بیان بهتر و آزاد تر گردد.

وی حق دارد تا عقایدش را بیان دارد و بعداً به اشخاصی که در مخالفت با عقاید وی قرار دارند نیز باید اجازه داد تا بیایستند و نظریاتشان را بیان بدارند. وی به گفتارش چنین افزود: «بردباری و تحمل لازم است به ویژه در پارلمان کشور.»

جویا در گفتارش مجاهدین خوب یعنی آنهاییکه به خاطر رهایی افغانستان از چنگال اشغالگران روسی در دهه ۸۰ جنگیدند، و مجاهدینی که باعث ارتکاب جنایات بخاطر قدرت و ثروت گردیدند، از متمایز ساخت.

قاسمیار بی آنکه از عدهء خاصی نام ببرد اظهار داشت: مورد قبول همگان است که شماری از نماینده گان پارلمان افغانستان متهم به ارتکاب جنایات جنگی و نقض حقوق بشر در گذشته بوده اند.

جویا به گزارشگر اسوشیتد پرس گفت که پدرش پای راستش را در جریان همراهی با مجاهدین از دست داد، این حقیقت دارد اما من هیچگاهی از این موضوع یاد نکرده ام و نمیخواهم مردم چنین بپندارند که وی بخاطر تلافی جراحات پدرش علیه جنگسالاران، میرزمد.

جویا همچنان پرشور در مورد حقوق زنان صحبت میکند. وی از اینکه در تمام افغانستان کسی دیگری بر علیه جنایات جنگسالاران و جنایات کنونی که برزنان روا داشته شده است، نمیگوید، متعجب است. وی امیدوار است تا روزی برسد تا جنگسالاران به پای محکمه کشانیده شوند تا جراحات این ملت التیام یابد. وی اظهار داشت که به گفتن ادامه خواهد داد. «آنها میدانند که من ساکت نخواهم شد و هرگز نخواهم هراسید. مرگ همه روزی فرا خواهد رسید.»