Joya Photos

Joya's Book


Reviews | Translationsملالی جویا بار دگر از یک سؤقصد جان به سلامت برد

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. مشاهده در قالب پی دی افچاپفرستادن به ایمیل

افراد مسلح ناشناس به تاریخ شب 20 حوت مکانی را که قرار بود خانم جویا در آن اقامت گزیند، در ناحیه اول مرکز فراه، مورد حمله قرار دادند.

سلام وطندار، ١١ مارچ ٢٠١٢

ملالی حویا در از حمله ی بر دفترش جان سالم به در برد

افراد مسلح ناشناس به تاریخ شب 20 حوت مکانی را که قرار بود خانم جویا در آن اقامت گزیند، در ناحیه اول مرکز فراه، مورد حمله قرار دادند.

ملالی "جویا" عضو اسبق ولسی جرگه ، در کنفرانس مطبوعاتی امروز در کابل، گفت: در این رویداد دو تن از محافظینش که قبلا در مکان یاد شده حضور یافته بودند، زخمی شدند.

خانم جویا میگوید: بعید نیست که دولت افغانستان با عاملین این رویداد دست داشته باشد.