Joya Photos

Joya's Book


Reviews | Translationsرویایی برای افغانستان آینده

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. مشاهده در قالب پی دی افچاپفرستادن به ایمیل

مخالفان ملالی جویا علاوه بر تهدید از هیچ توهینی هم به او خودداری نکرده

مردم سالاری، نسخه شماره ۱۸۵۵ - ۱۳۸۷/۰۵/۰۵

ملالی جویا

روزنامه فرانسوی لوموند، در شماره روز پنجشنبه خود یک صفحه کامل را به معرفی خانم ملالی جویا- نماینده برکنار شده پارلمان افغانستان- اختصاص داده است. خانم ملالی جویا، که در پی انتقاد ازجنگ سالاران افغان که پس از سقوط طالبان در پارلمان و دیگر مراکز قدرت در کشور همچنان حضور دارند به نحوی مفتضحانه از پارلمان کنار گذاشته شد در حال حاضر به زندگی مخفی روی آورده و برای حفظ جان خود بیش از دو شب را در یک مکان بسر نمی برد و جابجائی های ضروری در کابل را نیز با برقع و محافظ و تاکسی انجام می دهد. خانم ملالی جویا در گفت وگو با خبرنگاران لوموند از این زندگی دشوار امروز و از گذشته خود و بالاخره از رویاهایش برای آینده سخن می گوید.

ملالی جویا سی ساله است و بخشی از کودکی خود را در ایران و پاکستان گذرانده است. در چهارسالگی- چهار سال پس از استقرار رژیم هوادار اتحاد شوروی در کابل-همراه با خانواده به ایران گریخته و در هشت سالگی در یک اردوگاه پناهندگان در پاکستان سکنی گزیده و بالاخره در بیست سالگی به افغانستان باز گشته است. ملالی جویا می گوید نام کوچکش را پدرش به یاد ملالی از زنان اهل میوند برگزیده است. ملالی میوند در سال هزار وهشتصد و هشتاد میلادی برای جنگ با انگلیسی ها به جبهه رفته بود. زنی شجاع و ارزشگرا که آماده جان باختن در راه آرمان های خود بود و ملالی جویا خود را پیرو او می داند. ملالی جویا یادآوری می کند که زنان در افغانستان به نام پدر یا شوهران خود خوانده می شوند ولی او نام «جویا» را به عنوان نام خانوادگی برگزیده است واین نیز گزینشی از سر تصادف نیست. به گفته ملالی جویا، «جویا» یک مبارز راه آزادی است که به سازش برای نجات جان تن در نداده و اعدام شده است.

ملالی جویا می گوید پس از انتقاد از جنگ سالاران فاسد و جنایتکار، آماج انواع و اقسام تهدیدها بوده و حتی در صحن پارلمان او را به «تجاوز» تهدید کرده اند. ربودن، و کشتن از دیگر تهدیدها علیه این زن مبارز افغان است. مخالفان ملالی جویا علاوه بر تهدید از هیچ توهینی هم به او خودداری نکرده و در متصف کردنش به صفاتی چون کافر، روسپی و دیوانه کوتاهی نکرده اند.

ملالی جویا در گفت وگو با لوموند می پرسد جامعه بین المللی کی متوجه خواهد شد که چه هرج ومرجی بر افغانستان حاکم است؟ کی خواهد فهمید که این رهبران افغانستان چیزی جز اتحاد مشتی جنایتکار فاسد نیستند که هدفی جز ثروت اندوختن ندارند وبرای زن هیچ ارزشی قائل نیستند؟ این نماینده برکنار شده پارلمان در این گفت وگو البته از رویاهای خود نیز سخن می گوید.

رویای نقاب برداشتن از چهره جنایتکاران فاسدی که بر افغانستان حکومت می کنند و از طریق قاچاق مواد مخدر و کمک های مالی غرب سرگرم ثروت اندوزی هستند، رویای پایان دادن به درهم تنیدن «شریعت» و «سیاست»، رویای رهائی افغانستان از اشغال خارجی و تبدیل آن به یک کشور دموکراتیک و بالاخره رویای روزی که در آن یک «زن» زمام امر این کشور را در دست گیرد.