Joya Photos

Joya's Book


Reviews | Translationsملالی جویا، زن شجاع افغان سخن میگوید

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. مشاهده در قالب پی دی افچاپفرستادن به ایمیل

من همچو خبرنگاری، بار اول مهمان افغانی را دیدم که با نهایت عظمت و نظم خاص پذیرایی میشود

گزارش ارسالی امان معاشر، خبرنگار آزاد، ۱۵ نوامبر ۲۰۰۹

Malalai Joya in Vancouver
خانم جویا از دست هوادارنش در ونکوور دسته گل دریافت نمودند

عنوان فوق صدائی است، که از دو هفته بدین سو، در اجتماع های امریکا و کانادا ورد زبان هـواداران خانم جوان افغان، ملالی جویا، گردیده است. روز سیزدهم نوامبر سالجاری، به دعوت یکی از دوستانم، به یکی از دیدارهای خانم ملالی جویا، با هوادارانش در یکی از رستورانت های مجلل شهر ونکـوور رفتم. اطراف رستوران، ورقـه های تبلیغاتی خانم ملالی جویا دیـده میشد. مجلات و روزنامه های ایکه مطالب داغ خود را به ملالی جویا، اختصاص داده بودند؛ به دسترس قرار میگرفت. تکت دخولی در آن رستوران، بیست دالر بود. هـوادارانیکه به دیـدار خانم جویا آمده بودند، بیشتر از گنجایش رستوران بود؛ عـده‌ای بپا ایستاده منتظر دیدار و صحبت با خانم جویا بودند. در یک طرف رستورانت، عده ای در صف ایستاده و کتاب خانم جویا را فی جلد ۳۳ دالر خریده و از خانم جویا، امضای یادگاری میگرفتند. اطراف خانم جویا را هوادارانش با تحفه ها بدست، به وی تقدیم میکردند؛ احاطه نموده بودند. بعضی ها از خوشحالی، اشک می ریختند.

پروگرام را خانم Libby Davies،وکیل ساحۀ شرق ونکوور، با اظهار خوش آمدید بــه ملالی جویا، آغاز نموده ضمن صحبت راجع به کتاب اخیر خانم جویا، افـزود: "در این کتاب، صدای یک زن افغان در میان تفنگـداران و جنگ سالاران است؛ در آن داستان شگفت آور یک افغان است که جرئت کرد سخن بگوید. این کتاب، داستان شجاعت و مبارزه برعلیه یک رژیم سرکوبگر است.

متعاقباً، خانم Mable Elmore، وکیل در پارلمان بی. سی.، کانادا طی صحبت در رابطه، تشریف آوری خانم جویا را خوش آمدید گفته با ابراز هر گونه دفاع و پشتیبانی از مبارزه برحق خانم جویا، وی را شجاع ترین زن افغان در جهان معرفی نمود.

سپس، خانم ملالی جویا به روی ستیژ تشریف آوردند که همه حاضرین به پاس احترام از چوکی هایشان برخاسته، با کف زدن های دوامـدار ایشان را بدرقه نمودند.

Malalai Joya in Vancouver
ملالی جویا در بین جمعی از افغانهای شهر ونکوور

خانم ملالی جویا، با ابراز سپاس و قدردانی از همبستگی و پشتیبانی هوادارانش، به معرفی کتاب جدیدش که اسناد مبارزه او و حیات فلاکت بار مردم افغانستان است، به همکاری آقای دِرک اوکیف، نویسنده و فعال سازمان ستاپ وار به رشتۀ تحریر در آورده بودند، پرداخته و به سوالات اشتراک کننده گان جواب دادند. خانم جویا، وضع بحرانی افغانستان را ناشی از پلان و سیاست ویرانگرانه غرب به رهبری امریکا، دانسته و خروج عاجلتر قوای نظامی ناتو و امریکا را از خاک افغانستان خواستار شدند.

خانم جویا، در جواب سوالی که "اگر قوای نظامی بین المللی، از افغانستان خارج شود؛ سرنوشت افغانستان چه خواهد شد" چنین گفتند: "هیچ ملتی، نمی تواند آزادی را به ملتی دیگری هـدیه کند. تنها مردمی که به همت خود آزاد میشوند؛ میتوانند آزاد باشند. اگر امروز هر مصیبتی که بالای مردم جبردیدۀ افغانستان است، از مداخله ناتو به رهبری امریکا و دست پرورده آنها، طالبان وحشی است. اگر قوای ناتو، خاک ما را ترک بگویند؛ نیم بلا از سر مردم ما برداشته میشود و با بلای باقیمانده که عبارت از طالبان وحشی است، در مقابل هموطنان با غیرت ما تاب مقاومت ندارد."

خانم جویا، انتخابات ریاست جمهوری را همراه با تقلب وغیرعادلانه خوانده و تعیین رئیس جمهور را انتصابی امریکا خوانده گفت: "خرهمان خر است، مگر پالانش هم تغییر نکرده". خانم جویا، برادر کرزی را مافیای مواد مخدره و بلای عصر خوانده، عمل آنها را جنایات نابخشودنی بر سرنوشت مردم افغانستان و جهان دانستند.

درختم پرو گرام، خانم مسن و مهربان افغان بنام ثریا، با اهدای دسته گلی، خانم جویا را خوش آمدید گفتند که با سپاس و صمییت، با کف زدنهای حاضرین مواجه گردید.

یک منبع مسؤول، به جواب سوالی گفت: "خانم ملالی جویا، از پانزده روز بدین سو، به امریکا و کانادا تشریف داشته روزانه بلاوقفه در دو یا سه دیدار که با هوادارانش، درهر شهر و نقطه کانادا و امریکا دارند، با توضیحات در رابطه به محتوی کتابش و به دفاع از حقوق زنان و توده های زحمتکش افغانستان سخنرانی مینمایند."

در این محفل، نمایندگان سازمانهای اجتماعی و سیاسی کشور های مختلف، حضور داشتند که در رابطه، نظر یکی ازهواداران ملالی جویا را جویا شدم. خانمی، که خود را پروین و یکی از فعالین کانون ایرانیان مدافع صلح، آزادی و عدالت اجتماعی، معرفی نمودند گفت: "در این روز ها، نام ملالی جویا، بار دیگر بر سر زبانهاست. کتاب جدید وی، حکایت از شجاعت زنی دارد که برای تحقق حقوق زنان میهنش، به پا خاسته و از هر تربیونی استفاده میکند تا صدای آنانرا به گوش همگان برساند. مورد تهدید قرار میگیرد؛ خانه بدوش میشود و آسایش زندگی‌اش را در ازای عصیان در مقابل نابرابری ها و بی عـدالتی ها، از دست داده است. خانم جویا، ناملایمات را بجان میخرد تا به استقرار حقوق انسانی، آزادی و عدالت اجتماعی خدمت نماید."

نوت: من همچو خبرنگاری، بار اول مهمان افغانی را دیدم که با نهایت عظمت و نظم خاص پذیرایی میشود و فروش کتاب وی، با کمیت عالی، فی جلد ۳۳ دالـر، از دیدگاه من، در حیات کتابفروشی افغانها، بی نظیر است.

Malalai Joya in Vancouver
هواداران ملالی جویا در ونکوور

Malalai Joya in Vancouver
از راست به چپ خانم دویس، خانم جویا، خانم مبل، مجید قیام با خانمش