Joya Photos

Joya's Book


Reviews | Translationsصعود معنوی ملالی جویا

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. مشاهده در قالب پی دی افچاپفرستادن به ایمیل

بعد از مشاهدۀ مصاحبۀ محترمه ملالی جویا با یكی از خبرنگاران مامون نمای تلویزیون ارتجاعی «طلوع»، به ارزش معنوی این قهرمان زن افغان بیشتر پی بردم. ملت افغان حق گوئی و شهامت بی‌نظیر فرزندان صدیق خود را همیش می‌ستاید و به آن ارج میگذارد. بگذار، دشمنان سوگند خوردۀ ملت ما تا جائیكه میتوانند یاوه سرائی كنند و با تاخت و تاز های ضد بشری، سپاس غلامی خود را به باداران اجنبی خود ثابت نموده و آنها را خوشحال و سرمست نگهدارند.

مصاحبه اختصاصی تلویزیون «طلوع» با ملالی جویا
۸ می ۲۰۰۷

WMV - 37.4MB - 32:52Min - 320x240

با وجودیكه خبرنگار تلویزیون ارتجاعی «طلوع» مكرراً جوابات معقول و منطق قوی جویا را قطع میكرد، با آنهم جویا توانست با استعمال كلمات موجز و سحر انگیز، ضربات محكمی بر فرق سوال كنندۀ تلویزیون طلوع وارد كند و تفوق انسانی خود را بر او ثابت سازد. این روش تلویزیون طلوع یكی از تاكتیك های خلق و پرچم دو گروه ضد ملی وابسته به كی جی بی (KGB) هم بوده است تا رقبای خود را در بحث و مناقشه به یك نحوی در بلاتكلیفی قرار دهند و نگذارند كه جانب مقابل صحبت خود را به پایان برساند. چون جمعیت اسلامی و شورای نظار هم از دست نشاندگان روس اند، لذا عین تاكتیك را در برون ساختن مبارزین آزادیخواه و میهن دوست از صحنۀ سیاسی بكار میبرند، صرف با این تفاوت كه حالا حواریون این دو گروه تبهكار، فریبكاری و تقلب ایرانی را نیز بر روش و تاكتیك روسی علاوه كرده اند. از زمرۀ سوال های پیش پا افتاده و تكراری كه با جویا مطرح شد، یكی هم عضویت احتمالی وی در جمعیت انقلابی زنان افغانستان (راوا) بود. مرتجعین جمعیت اسلامی و حزب اسلامی بار ها این نكته را متذكر شده اند كه ملالی جویا عضو «راوا» است و جویا هم بار ها این ادعای دین فروشان را رد كرده است.

سوال درین جاست كه عضویت در «راوا» چه عیب دارد؟ آیا «راوا» مانند گروه های دین فروش و خلق فروش مرتكب خیانت ملی شده است؟ آیا «راوا» در قتل عام مردم ما و تخریب كشور ما دست داشته است؟ آیا «راوا» با دشمنان داخلی و خارجی افغانستان پیمان های سری و مخفی عقد كرده است؟ «راوا» مرتكب هیچ یك ازین جنایات و خیانت ها بوطن و مردم خود نشده است. هموطنان ما بایست تاریخ مبارزاتی «راوا» و كارنامۀ درخشان و پرافتخار اعضای این سازمان انقلابی را مطالعه كنند تا به مبارزات آزادیخواهانه و خدمات بشرخواهانه «راوا» كه قربانی های زیادی درین راه متقبل شده است، واقف گردند. زمانیكه یك فرد و یا یك سازمان مرتكب خیانت ملی، جنایت و كشتار نشده باشد و همچنان در راه آزادی كشور مبارزه نماید، عضویت در همچو سازمان افتخار آفرین خواهد بود. من یقین دارم كه اگر جویا عضویت این سازمان پر افتخار را میداشت، بدون كمترین ترس و هراس آنرا بیان میكرد. عضویت در «راوا» گناه نیست، افتخار است، اما عضویت در سازمان های دین فروش و گروه وطنفروشان مسلكی شورای نظار ننگ و سرافگندگی است. این سازمان های وطنفروش و دین فروش بقول اسناد دست داشته، تا حال چندین بار توسط نیرو های استعماری خرید و فروش شده اند و هنوز هم به خیانت و وطنفروشی با روسیاهی ادامه میدهند و به آن مباهات میكنند.

سازمان های جاسوسی كشور های استعماری كه در افغانستان فعال اند، جویا را خار چشم خود میدانند و میكوشند كه این قهرمان زن افغان را در جامعه بی اعتبار جلوه دهند. ازینرو، به چند تن اوباشان تلویزیون «طلوع» هدایت دادند كه در یك نمایش كودكانۀ خود، جویا را استهزاء نمایند. این نمایش و توطئه گری استعماری، شهرت مبارزاتی و نام نیك جویا را دو چند افزایش داد و هویت ملی وی را بیشتر به مردم معرفی نمود. زمانیكه یك فرد نجیب، مردم دوست و میهن دوست مورد استهزاء چند اوباش و فرومایه واقع میشود، شخصیت معنوی آن فرد نجیب بدون تردید قوس صعودی را می‌پیماید و مورد تحسین ملتش قرار میگیرد. جویا باید بداند تا زمانیكه مبارز است، دشمنان ملت افغان او و همسنگرانش را كماكان اذیت خواهند كرد. برادران و خواهران افغانی‌اش در اینسوی اقیانوس ها (در امریكا و اروپا) هم همیش مورد تاخت و تاز عناصر اوباش و بی فرهنگ متعلق به جمعیت و شورای نظار و سائر خائنین و دین فروشان قرار میگیرند. افرادی مانند قوی كوشان مدیر جریدۀ مزدور «امید»، خواجه انصاری (مربوط به فامیل برهان الدین ربانی) مسؤول سایت «سرنوشت»، صاحبان میهن فروش سایت خراسان (افغانستانی ها) و تلویزیون خراسان كه از حمایت سازمان دستگاه های جاسوسی ایران و روسیه برخوردار اند، نظر به امر و هدایت معلمین اجنبی خود به هر كسیكه از فرهنگ و نوامیس ملی و تمامیت ارضی وطن خود دفاع نماید، دهن می‌اندازند و دشنام نثار میكنند. این بی‌هویتان خود را افغان نمیگویند و دشمن كشوری بنام افغانستان اند. تلویزیون خراسان همیش جنگ اقوام را دامن میزند و برای انهدام كشور ما توسعه جنگ داخلی را در پهلوی سیاه اندیشان طالب تبلیغ میكند. پس هرفردیكه سد راه این فرومایگان شود، مورد اهانت و دشنام شان قرار میگیرد. چناچه جریدۀ مزدور در شمارۀ ۷۸۲ خود به پدر و فامیل اینجانب (پدرم ۲۹ سال قبل وفات كرد) دشنام ها فرستاد تا بدینوسیله مرا ترسانیده و از صحنۀ مبارزه دورم سازد. به این خائنین و ناكسان بار ها گفته‌ام، ناممكن است كه شما بتوانید با دشنام، تهدید و توهین به من و فامیلم، مرا از صحنۀ سیاسی و مبارزاتی دور كنید. دشنام، تهدید و توهین مرا در مجادله‌ام مصمم تر و قاطعتر میسازد. من و دوستانم از طریق وسایل مختلف دسته‌جمعی به مبارزات خود علیه این خائنین و وطنفروشان ادامه خواهیم داد و مانند جویا از كسی هراس نخواهیم كرد.

ملالی جویا، قهرمان زن افغان، در مبارزۀ خود تنها نیست. افغان های باوجدان، نه اوباشان تلویزیون «طلوع»، از این خواهر قهرمان خود قاطعانه پشتیبانی خواهند كرد. جویا سر مشق مبارزه برای نسل فعلی و آینده خواهد بود.


فلم برنامه «زنگ خطر» را تماشا کنید