Joya Photos

Joya's Book


Reviews | Translationsگزارشی از سفر ملالی جویا به فنلاند

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. مشاهده در قالب پی دی افچاپفرستادن به ایمیل

ارسالی حضرت ظریفی،

راه برون رفت این اسـت که سـکوت نکنیم، سـکوت ما در برابر جنایت هایی که بر علیه مردم به عمل می‌آید، بدتر از جنایت اسـت

Malalai Joya Finaland
ملالی جویا در پارلمان فنلاند

به تاریخ ۱۳ نوامبر ۲۰۰۷ ملالی جویا در شـهر تامپره کشـور فنلاند بنا به دعوت UNIFEM Finland (سـازمان صندوق حمايت از حقوق زنان سازمان ملل ـ فنلاند) در جلسـه‌ئی متشـکل از فنلاندی ها و افغان ها شـرکت ورزیده بودند.

وی طی صحبتی ـ به زبان انگلیسی ـ در مورد وضع کشـور، نابسـامانی ها و مشـکلات زندگی مردم، فجایع انجام شده توسـط بنیادگرایی، خطراتی که از تسـلط قوماندان سـالاری و مجرمین جنگی متوجه کشـور اسـت یاد آور شـد.

وی از وضع رقت بار زنان، کارنامه های بعضی از زنان مبارز، و نقش آنها در جنبش زنان کشـور صحبت هایی به عمل آورد. وی از عملکرد فاشـیستی طالبان بر علیه منافع ملی کشـور و از جمله زنان یادآوری نموده راپوری را از «نیویارک تایمز» که درماه نوامبر نشـر شـده بود به قرائت گرفت. وی ضمن به بادِ انتقاد گرفتن عملکرد طالبان یاد آور شـده گفت مشـکل ما با دین اسـلام نه بلکه با عملکرد نامناسـب آنهائیسـت که از دین اسـلام بخاطر منافع شـوم شـان سوءاسـتفاده می‌کنند. و برای به اثبات رسـایندن گفته های شـان از مثالهای زنده و نام بردن افراد و اشـخاص اسـتفاده کرد.

ملالی جویا از خطر مواد مخدره و اینکه دولت و جامعه بین‌المللی در مهار کردن آن عاجز مانده اند صحبت هایی نمودند؛ وی گفت در افغانسـتان میلیون ها دلار سـرازیر شـد ولی از بازسـازی خبری نیسـت، هنوز مردم پایتخت کشـور برق ندارند و از عادی ترین وسـایل زندگی محروم اند، وی علاوه کرد که پیام من به جامعه بین‌المللی این اسـت که از بنیادگرایی دفاع نکنند.

بعداً نماینده UNIFEM Finland صحبت نموده از کشـته شـدن دها نفر که در حاثه اخیر در بغلان به دسـت تروریسـت ها انجام شـد یاد آور شـد.

متعاقباً عده‌ئی از شـرکت کنندگان فنلاندی سـولاتی نمودند که در هر مورد پاسـخ داده شـد.

در مورد سـوال مافیای مود مخدر، ملالی جویا گفت که حکومت کرزی و اعضای حکومت آن همه مافیا هسـتند و عده‌یی در کشـت و قاچاق مواد مخدر دسـت دارند. آنها فقط اکت دموکراسی نموده اند. وی مثال هایی برجسـته‌یی از اعضای سـنا، شـواری ملی و حکومت در دسـت داد.

همچنان مثال هایی از افرادی که با کرزی همکار هسـتند و در عین حال در خیانت به منافع مردم دسـت باز دارند، گفت: قانون در کشـور حکومت نمی‌کند بلکه یک حالت جنگل برقرار اسـت. بنیادگرائی یک پرابلم جدی و عمده کشـور ماسـت. وی از فعالیت های اشـتباه آمیز امریکایی ها انتقاد شـدید به عمل آورده و از کشـته شـدن هزاران غیر نظامی در عملیات جنگی یاد آور شـد.

در مورد این سـوال که یک گروپ از فنلاندی ها هم در افغانسـتان حضور دارند چه می‌گویید؟ گفت چون فعالیت امریکائی ها اشـتباه آمیز اسـت هر کشـوری که موازی با آن عمل می‌کند مرتکب اشـتباه می‌گردد.

بخش دوم این گردهمایی مختص به افغانها قرار گرفت که تعدادی از مسـکونین شـهر تامپره در آن شـرکت ورزیده بودند. در این بخش سـوال شـد که شـما هم راسـت و هم چپ را مورد انتقاد قرار میدهید، پیامد این برخورد تان چه خواهد بود. در پاسـخ گفت: از آنهایی که از چپ و یا راسـت خنجر زد اند ضرور نیسـت صحبت شـود، مهم این اسـت که جامعه افغانی از هر دو جانب متضرر شـده اسـت. ایجاد جبهه متحد ملی نمونه‌یی از اتحاد این دو گروه اسـت. در عین حال از چپ هایی هم ذکر کرد که دقیقاً مطابق منافع مردم عمل کرده اند و می‌کنند. وی آنها را چپ های خوب نامید.

وی گفت برای صدای مردم باید از بین مردم برخاسـت، صدای مردم صدایی اسـت که بر سـر قدرت نیسـت ولی قدرتمند اسـت. ملت دوسـت و دشـمن خود را می‌شـناسـد.

در مورد سـوال راه برون رفت از این معضلات چیسـت؟ گفت: راه برون رفت این اسـت که سـکوت نکنیم، سـکوت ما در برابر جنایت هایی که بر علیه مردم به عمل می‌آید، بدتر از جنایت اسـت. وی افزود رهبری مردم را باید بدسـت گرفت و همین که صدای خود را بلند می‌کنیم خود یک راه برون رفت اسـت.

در مورد سـوال نقش تان در تدوین قانون اسـاسی چه بود گفت: اصلاً کدام نقش مهمی نداشـتم. در کمیسـیون هایی که بدین منظور دایر شـده بود، تماماً جنگ سـالاران بطور فرمایشی در راس قرار گرفتند و اصلاً صحبت های من و بعضی دیگران را نمی‌شـنیدند و افزود که قانون اسـاسی نواقصی در خود دارد بخصوص در مورد زنان.

محفل با عکس برداری های دسـته جمعی و انفرادی در حوالی سـاعت ۸ شـب به پایان رسـید.

طبق یک اطلاع دیگر محفل مشـابهی در هلسـنکی به اشـتراک عده‌یی از افغان ها و محافل دیگر در سـایر شـهرهای فنلاند سـازماندهی شـد که روی مسـایل کشـوری و جهانی صحبت به عمل آمد.