Joya Photos

Joya's Book


Reviews | Translationsمـلالی جــــــویا شا یسته ترین کاندید مدیریت موسسۀ حقوق بشر در افغانستان

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. مشاهده در قالب پی دی افچاپفرستادن به ایمیل

بمناسبت روزبا شان زن درجهان

عبدالجلیل جمیلی، افغان - جرمن آنلاین، ۱۶ حوت ۱۳۸۶ – ۶ مارچ ۲۰۰۸

Malalai Joya winner of Cinema for Peace Award

بمنا سبت این خجسته روزیکه جهان انسانیت به نام محروم ترین وزجر دیده ترین وقربانی شده ترین

طبقۀ از نسل بشر یعـنی زن عنوانش کرده و تاریخ بشریت را رقم میزنند و میخواهند از حداقـل حقوق انسانیش که آزاد زیستن وآزاد تصمیم گرفتن و آزاد سرنوشت ساختن برای خود واجتماعش میباشد، مبارزه کنند با کما ل افتخار کاندید بودن افغان دخت واقعاً مجاهد ومبا رز شهیر وطن ملالی جویا را برین مقا م شا یستـــۀ در خور کفا یت و اهلیتش در افغا نستان – که به اساسات واقعی دین مبارک اسلام و شعایر ملی و مردمی ما و جامعۀ سالم انسانی مطابقت کامل دارد بمیدان میگذارم.

جامعۀ بشری که همین چند روز قبل او را بخاطر مبارزات بشر دوستانه و مسالمت آمیزش در راه احقاق حق مشروع زن محروم از همه امتیازات انسانی افغان، جایزۀ بیــن‌المللی حقوق بشر درسا ل 2008 در برلین را برایش تقدیم کردند و بمیدان گذاردن مطلب با شما هموطنان با احساس به این مفهوم که گرچه شخصاً داوطلب بودن خود به این کرسی و مقام را اعلان نکرده و پابند کرسی و مقام هم نیستند و راه مبارزه‌اش هم برای همه عیان است، که خودم بدبختا نه تا امروز به ملا قات مستقیم این شیر زن افغا ن نایل نشده‌ام، ولی به این مفهوم که هر کاری که به اهلش سپرده شود (افسوس بحال افغانستان!) یقیناً با موفقیت قرین بوده و در مقابل منکر بودن از مبارزات و اهلیت و شخصیت و شجاعت پایمردی واقعی این دختر فداکار وطن کفران ِپرزُوی یزدان و کسر شأن افغان ِ افغانستان خواهد بود.

پس با اغتنام فرصت این روزمبارک زن درجهان، حمایت همه جانبۀ شما وطنداران را اعم از مرد و زن و پیر و جوان مقیم وطن و یا هر سامان بر این پیشنهاد بی آلایشانه انتظاردارم تا اینکه اولا ً حق را بحق دار و اهلش (که تا حال در وطن ما تابع ملحوظا تی بوده) برسا نیم و ثانیاً به این جوان مبا رز سراپا درد و الم ملی فرصت بدهیم تا آنچه را که د یگران بهر ملحوظی کتمان میکنند مانند همیشه برملا سازد و با استفاده ازین مقام با ارزش بزرگ معنوی که یقیناً ازحمایت جامعه و موسسات حقبین بین المللی و به خصوص پشتی بانی کافۀ ملت محروم و زنان زجر کشیده و طبقۀ نسوان فروخته شده و به بد داده شده و یا بصغارت دربند ازدواج ضد اسلامی و انسانی گرفته شدۀ افغان کاملاً برخوردار خواهد بود، زنجیر حق و عدالت را زینت بخش گردن و دست و پای به ظاهر الله گویان و کفـن کشان تسبیح شماران عوام فریب سازد.

بیا ئید برای َعلم شدن در برابرغاصبا ن و زورگویا ن و چپاولگران و تاجرانِ عقیده ومیهن از تمایلات و وابستگی های شخصی و منطقوی و قومی وَسمتی ولسانی بگذریم وبه قدُ سیت ایمان واسلام راستین ووحدت ملی وحفظ تمامیت ارضی و استقلال ملی یکجا و به یک هد ف مقد س پیوسته وکا ری کنیم که به مفهو م یک+ کلُ و کلُ+ یک واقعاً ازاین امر قرآنی (که متأسفانه پارلمان ما بنام آنرا برفرق سر جناب قانونی فقط برای تظاهر میخ کوب کرده اند) پیروی و اطاعت کنیم که میفرماید:

وَاعٌتَصِمُو ِبحَبلِ اللهِ جمیعـاًِ ولا ُتفَرِ قـُو (به رسن یعنی احکام وهدایات خداوند چنگ بزنید ومتفرق نشوید)

و چه شا یسته خواهد بود که با یکصدا بگوئیم ( خداوندا توآن کنُ که پایان کار-- توخوشنود باشی ومارستگار)