Joya Photos

Joya's Book


Reviews | Translationsپروژه ملالی جویا به شفاخانه عمومی فراه

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. مشاهده در قالب پی دی افچاپفرستادن به ایمیل

کمیته دفاع از ملالی جویا، ۲۰ حمل ۱۳۸۷ـ ۸ اپریل ۲۰۰۸

Farah Hospital

در جریان چند سفر اخیر ملالی جویا به آلمان، امریکا و ایتالیا، وی کمک های متفرقه نقدی از هواداران و دوست دارانش دریافت داشته بود که برای اهداف انسانی‌اش به مصرف برساند.

جویا خواست مجموع این کمکها را که به حدود سی هزار دالر امریکایی میرسید در پروژه‌ای عام‌المنفعه در ولایت فراه به مصرف رساند. درین مورد با مشوره ریش سفیدان و بزرگان چندین قریه فراه، جویا نظر آنان را خواست که چه پروژه‌‌ای مورد نظر آنان است. اکثریت به این نظر بودند که این پول بخاطر اعمار یک انتظار خانه برای شفاخانه ولایتی فراه به مصرف رسد چون مردم از قریه های دوردست مریضان شانرا به این شفاخانه انتقال میدهند اما اکثرا در صحن شفاخانه در گرمی و سردی مجبورند شب را بگذرانند و با مشکلات فراوانی مواجهند.

بناءً به کمک مردم فراه این پروژه زیر دست گرفته شد.

این تعمیر به مساحت دوصد متر مربع، در دو منزل اعمار میگردد که دارای چهار اتاق، یک سالون، زینه و حمام در منزل پایین و یک سالون کلان با بام کتاره دار در منزل دوم خواهد بود. ساختمان طور پخته با هزینه سی هزار دالر امریکایی اعمار میگردد که با تکمیل آن مشکل پایوازان رفع میگردد.

Farah Hospital

به تاریخ ۱۴ حمل ۱۳۸۷سنگ تهداب این پروژه به نمایندگی از ملالی جویا توسط بلقیس «روشن» رییس شورای ولایتی فراه در حضور جمع کثیری از مردم و ریش سفیدان و والی، رئیس صحت عامه، رئیس حفاظت محیط زیست، آمر اقتصاد، آمر رادیو تلویزیون فراه گذاشته شد.

گزارش آن از طریق تلویزیون فراه نیز پخش شد.

قابل یادآوریست که در گذشته نیز جویا کمکهای نقدی را برای تهیه مواد اولیه به فامیلهای مهاجر در کابل، اعمار آرامگاه استاد اولمیر و استاد دری لوگری و مصارف کلنیک هامون در شهر فراه به مصرف رسانیده بود.

Farah Hospital

Farah Hospital

Farah Hospital