Joya Photos

Joya's Book


Reviews | Translationsدیده بان حقوق بشر خواهان برگشت یک نماینده زن به پارلمان گردید

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. مشاهده در قالب پی دی افچاپفرستادن به ایمیل

دیده بان حقوق بشر میگوید ادامه یافتن به تعلق درآمدن یک نماینده زن یک توهین به دیموکراسی در افغانستان میباشد.

ققنوس، چهارشنبه ۲۱ مه ۲۰۰۸ - ۱ جوزا ۱۳۸۷

به تعلیق در امدن یک نماینده زن و تهدید وی به مرگ یک توهین به دیموکراسی میباشد

گروهی از مدافع حقوق بشر از پارلمان افغانستان تقاضا نموده است تا به ملالی جویا یکی از نماینده گان اجازه داده شود تا دوباره به مجلس برگردد کسکه به صورت غیر قانونی از مجلس بنابر گفتارش اینکه نماینده گان پارلمان بتر از مرکب و گاو میباشد.

دیده بان حقوق بشر میگوید ادامه یافتن به تعلق درآمدن یک نماینده زن یک توهین به دیموکراسی در افغانستان میباشد.

Malalai Joya
ملالی جویا به انتقاد تند از فرماندهان مجاهدین در افغانستان شهرت دارد

رئیس اداره دیده بان حقوق بشر آسیا براد آدمس میگوید: "افغانستان در ماه آئینده خواهان ملیاردها دالر از جامعه جهانی میباشد در حالیکه خود را نشان دهنده دیموکراسی نشان میدهد."

اگر ملالی جویا در حالت تعلیق باشد وی مجبور است به خاطر دفاع از حق خود کوشش کند و بخاطر حفاظت از جان خود همیشه محل بود باش خود را تغیردهد در حالیکه دولت در این باره هیچ گونه اقدامات را انجام نمی دهد ودرچنین شرایط چطور دولت میتواند از دیموکراسی صحبت کند.

خانم جویا درست یک سال قبل وظیفه اش توسط ولسی به حالت تعلیق در آمد و وی در یک مصاحبه با تلویزیون طلوع پارلمان را به یک طویله تشبیح نمود.

اما ملالی جویا میگوید که از گفتار وی سوء تعبیر شده است وی میخواست بگوید که بعضی از نماینده گان پارلمان کمتر از حیوانات نیست.

این گفتار ملالی جویا سبب قهر بعضی از نماینده گان بر انگیخت که در نتیجه سبب پنهان شدن وی گردید.

در سال 2003 خانم جویا مورد توجه جهانیان بخاطر گفتارش در باره رهبران جنگجویان و مجاهدین گردید. فکر میشود که ملالی جویا نتوانست از خود دفاع کند و یا کدام حرکت را در این رابطه انجام دهد.

اخیراً ملالی جویا به دیده دبان حقوق بشر گفت: "وقتی من از پارلمان اخراج گردیدم زندگی من بیشتر به خطر مواجه گردید و تا حال چندین با من به مرگ تهدید شدم حتی بعضی از نماینده گان وقتی بر ضد من رای دادند در مقابل همه گفتند آنها مراخواهند کشت اگر من خاموش نباشم."

آقای ادمس رئیس دیده بان حقوق بشر اسیا میگوید: " پارلمان خانم ملالی جویا را جنایت کار قلمداد کرد است ، دولت افغانستان باید تهدید های که بالای خانم جویا صورت میگرد را تقبیح نماید.

این یک امتحان واقعی برای آقای رئیس جمهور کرزی میباشد تا به جهانیان نشان دهد حتی اگر خانمی هم اگر صدای بلند میکند از وی دفاع خواهد شد ومیتواند در حیات سیاسی افغانستان نقش بازی کند