زمان اظهر، وکیل مدافع ملالی جویا، خواهان رسیده گی هرچه عاجل به دوسیهء ملالی جویا شد

چهارشنبه - 27 سنبله 1387 ، 09:09

چاپ

اظهرعلاوه کرد: از مدت سه ونیم ماه به این طرف، دوسیهء ملالی جویا در ولسی جرگه قید می باشد.

سلام وطندار، ٢٧ سنبله ۱۳۸۷

محمد زمان اظهری وکیل مدافع ملالی جویا
محمد زمان اظهری وکیل مدافع ملالی جویا

روز چهارشنبه زمان اظهر، وکیل مدافع ملالی جویا، عضو اسبق ولسی جرگه، طی کنفرانس خبری گفت:

ولسی جرگه در جوزای سال گذشته وظیفهء خانم جویا را به حالت تعلیق در آورده و فعلا هئیت اداری ولسی جرگه حاضر به پاسخگویی به صورت دعوای وی نمیباشد.

وکیل مدافع خانم جویا گفت: دوسیهء ملالی جویا از محکمه به ادارهء امور و بعدا به ولسی جرگه، فرستاده شده واما و لسی جرگه، هیچ نوع اقدامی درا ین عرصه نکرده که این کارولسی جرگه نیز، خلاف قانون می باشد.

این وکیل مدافع ملالی جویا افزود: یکی از روزها غرض گفتگو به پارلمان مراجعه کرده بودم و برایم ازطرف مسئولین اداری ولسی جرگه گفته شد که ملالی جویا و پرسونل وی دیگر نمی توانند به ولسی جرگه بیایند.

اظهرعلاوه کرد: از مدت سه ونیم ماه به این طرف، دوسیهء ملالی جویا در ولسی جرگه قید می باشد.

اما احمد بهزاد، یکتن از اعضای ولسی جرگه، با رد گفته های وکیل مدافع خانم جویا، گفت:

باید ملالی جویا، در اوایل از تمامی اعضای ولسی جرگه، معذرت خواهی می کرد. اما هیچ کس حق مانع شدن مردم را به پارلمان ندارد و اعضای خانواده ملالی جویا و پرسونل وی می توانند آزادانه به پارلمان بیایند.

اما شماری دیگری از وکلای ولسی جرگه می گفتند:

صلاحیت قید کردن دوسیه را به جز دفتر محمد یونس قانونی، رییس ولسی جرگه کسی دیگری نه دارد.


گزارش تلویزیون آریانا
گزارش تلویزیون ملی


کلپ ها به فارمت های متفاوت