Joya Photos

Joya's Book


Reviews | Translationsدرخشش پرشکوه ملالی جویا در روتردام

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. مشاهده در قالب پی دی افچاپفرستادن به ایمیل

با بپا خاستن جویا یکهزار و یکصد اشتراک کننده این مراسم بپا خاستند و از جویا با کف زدن ها تا رسیدن به میز خطابه استقبال کردند

سکرتریت بنیاد فیاض، کابل پرس، ۴ اپریل ۲۰۰۹


Joya receiving International Anti-discrimination Award 2009
جویا بعد از دریافت جایزه ضد تبعیض در شهر روتردام هالند

سخنرانی شجاعانه و تاریخی ملالی جویا در لویه جرگه اضطراری نه تنها ویرا در قلب هر افغان با وجدان جا داده است بلکه شهرت و محبوبیت جهانی بینظیری را برایش به ارمغان آورده است. به عمق این موضوع زمانی متوجه شدم که بتاریخ ۲۸ مارچ سال جاری در مراسم اعطأ جایزه بین المللی ضد تبعیض به ملالی جویا در روتردام اشتراک کردم. غرض تعقیب دقیق جریان مراسم در صف نخست جا گرفتیم. چند لحظه بعد جویا نیز در همراهی با نماینده سازمان میزبان داخل تارلار شد و همچون دیگران در یکی از چوکی ها صف نخست نشست. دختران و پسران جوانان افغان که در تالار حضور داشتند، ویرا شناختند و به نوبت برای مصافحه با وی نزدش رفتند. توگویی هریک ویرا سالها میشناختند. دختران جویا را میبوسیدند واز خوشی دیدارش اشک میریختند و پسران دستش را میفشردند و ویرا یگانه قهرمان واقعی مردم مینامیدند. بهمین سلسله ما نیز با جویا دیدار و از فداکاریهایش برای مردم افغانستان قدردانی کردیم. با شروع برنامه این سلسله قطع و بمجرد ختم محفل دوباره ادامه یافت.

نخستین شخصیت بین المللی که معرفی گردید جویا بود. معرفی جویا از نمایش ویدیوی سخنرانی تاریخی اش در لویه جرگه آغاز شد، با پخش مختصری از فیلم مستند "دشمنان خوشبختی" و گزارشی از تعلیق عضویت جویا در پارلمان و دسایس علیه زندگی وی توسط د شمنان خوشبختی ادامه یافت وبا تذکر محدودیتهای زندگی مخفی و پر خطر جویا در داخل افغانستان و مشکلات که حکومت افغانستان فرا راه اخذویزه توسط وی ایجاد کرده است ختم شد. آنگاه ازجویا، این سمبول آزادی بیان دعوت بعمل آمد تا بالای ستیژ برود. با بپا خاستن جویا یکهزار و یکصد اشتراک کننده این مراسم بپا خاستند و از جویا با کف زدن ها تا رسیدن به میز خطابه بدرقه کردند. Jasse Jackson ،برجسته ترین سیاست مدار سیاه پوست ایالات متحده بعد از مارتین لوتر کینگ و قبل از بارک اوباما و برنده چندین جایزه بزرگ بین المللی حقوق بشر، و خانمش که مهمانان افتخاری این مراسم بودند در صف اول استقبال کنندگان ملالی جویا قرار داشتند. این شخصیت مورد احترام بین المللی همراه با شاروال روتردام و ده ها شخصیت مهم سیاسی هالند همراه با یکهزار ویکصد جوان اشتراک کننده در گردهمایی، تا ختم مراسم اعطأ جایزه توسط خانم Edith Rue معین وزارت امور اجتماعی هنگری (که درین مناسبت از اتحادیه اروپا نمایندگی میکرد) و ابراز امتنان ن توسط جویا، به احترام جویا بپا ایستاده بودندو با کف زدن های ممتد از وی قدر دانی کردند. دریافت کننده بعدی جایزه گرداننده محبوب ترین برنامه تلویزیونی زنان در امریکا و مبارز نستوه علیه تبعیض نژادی خانم Oprah Winfrey بود.

حین دیدن این مراسم درحالیکه بحیث یک افغان از خوشی درلباس نمیگنجیدیم بیاد برخوردهای وحشیانه وضد انسانی اکثریت اعضأ "پارلمان " افغانستان نسبت به این شیرزن افغان افتادم که این دخت افتخار آفرین وطن را بخاطر حقیقت گویی با بوتلهای آب و پاپوشهای بویناک خویش گلوله باران کردند وبلاخره با ارتکاب توهین بزرگ به مردم شریف فراه عضویت نماینده شان را تا ختم دوره پارلمانی به تعویق انداختند. از خودپرسیدم آیا بمردم خویش توهین نمیکنیم اگر آن موجودات را نماینده مردم بنامیم؟

Malalai Joya with Ms. Edit Rauh

Malalai Joya with Ms. Edit Rauh