Joya Photos

Joya's Book


Reviews | Translationsحقیقت ملالی جویا

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. مشاهده در قالب پی دی افچاپفرستادن به ایمیل

مسعود فارانی، افغان جرمن آنلاین, ۱۷اکتوبر ۲۰۰۹

ملالی جویا وارد تاریخ شده است و از برگزیدگان تاریخ ما به حساب می آید و مخالفینش را وقایع روز، بحیث نفرین شدگان تاریخ می شناسد.

Malalai Joya

امروز چشمم به پیشگفتاری برکتاب "ملالی جویا، زنی شجاع و مبارزی قهرمان" به قلم آقای سیستانی، در پورتال افغان جرمن آنلاین، روشن شد که خواندنش برای من بسیار دلچسپ بود و نویسنده برنکات بسیار مهمی مکث کرده اند که خوانندۀ با انصاف را وا میدارد برقلم وحسن نیت آقای سیستانی نسبت ملالی جویا، این خانم شجاع و نترس افغان آفرین بگوید. دراین روزها نام ملالی جویا یک باردیگر در رسانه ها و مطبوعات برونمرزی بخاطرنشرکتاب خاطراتش درخشیدن گرفته است، متاسفانه اینجا و آنجا زمزمه هایی شنیده میشود، که می خواهند با این زمزمه ها این خانم برحق افغان را به نحوی تخریب کنند، ازین سبب این چند سطر را در برابر حقیقت ملالی جویا باید مدنظر گرفت.

ملالی جویا کیست؟

زمزمه میشود که سخنان ملالی جویا یکنواخت است. بلی، هم یکنواخت است وهم نیست. سخنان ملالی جویا در مورد مجرمین جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان یکنواخت است، زیرا که اینها تاهنوز محاکمه نشده اند. صدای جویا چون پـُتک آهنین تازمانی برفرق جنایتکاران وتجاوزکاران وغاصبان حقوق مردم یک نواخت فرود خواهد آمد که دست از سر مردم مظلوم ما برنداشته باشند. صدای جویا تا زمانی یکنواخت بلند خواهد بود که فقر، بیکاری و بی عدالتی درکشور ما بیداد کند. صدای جویا تاهنگامی یکنواخت خواهد بود که پیکر ملت ما از درد بی عدالتی و تجاوز وحق کشی فریاد بزند.

و اما سخنان ملالی جویا، یک نواخت نیست، زیرا، جویا با بانگ رسا در تمام مصاحبات خود میگوید: امریکا باید حمایتش را از جنگ سالاران و جنگ افروزان متوقف کند و آنها را بمثابه جنایتکاران جنگی به محاکمه بکشاند. ملالی جویا با صراحت بیان می نماید که :"دولت امریکا باید به مردم افغانستان احترام کند و از ارتکاب جنایات جنگی جلوگیری کند. امریکا زیادتر از طالبان در مدت حضورخود درافغانستان مردم بی‌گناه ملکی را به قتل رسانده است. ملالی جویا، ازگفتن این سخن هیچ ابائی ندارد تا به ائتلاف بین المللی تحت رهبری امریکا بگوید که، ما به امنیت ضرورت داریم اما زیر نام امنیت، قوای خارجی آزادی ما را سلب کرده اند. ما به کمک جامعه جهانی نیاز داریم ولی مخالف اشغال کشور خویش هستیم."(ازمصاحبه ژورنالیست آلمانی خانم ایلسا راسک با ملالی جویا در همین کتاب)

پس ملالی جویا خانم جوانیست از تبار رستم ها که نمی تواند درمقابل شغادان (که سرزمینش را درمعامله و دلالی بروزسیاه نشانده اند) مصلحتا ًسکوت کند.

ملالی چراغی است در ظلمات جهادی های فریبکار، که تمام زوایای بتاریکی کشیده و پنهان نگهداشته شدۀ شانرا، با جرقۀ یک عزم آهنین برملا و آفتابی ساخت.

ملالی جویا سخنور به حساب مود زمانه نیست، بلکه ملالی صدای بی ریا و بی آلایش و صادق ملت خاموشی است که از اعماق قلب مردم بوسیله حنجرۀ پاک جویا بیرون می شود. این صدا و ندای برحق مردم، کاخهای خواب شغادان معامله گر پول اندوز را بلرزه درآورده است. بلی ملالی نمی تواند لباس فاخر بپوشد و ادای سخنوری نماید و سخنانش را مطابق میل دیگران، عیار سازد. سخنان وی سخنان مردم ساده و بی آلایش روستائیان ماست که به همین سادگی با شما حرف میزنند و بنیاد موضوع را بیان میدارند. سخنان وی سخنان دهات و قصباتی است که مردم در آنجا زندگی پر مشقت دارند. سخنان وی سخنان شسته و روفتۀ جاده ها و کاخهای نیست که ازخون مردم بنا یافته باشد. بلی سخنان وی یکنواخت است که مایه از زندگی یکنواخت مردم دارد. سخنان وی تکرار است بخاطریکه زندگی مردمش با مصیبت وغم درتکرار است. ولی با تمام این انتقادها سخنان وی روشن مثل زندکی مردم ، شفاف مثل بیان مردم، صادق مثل خواست مردم، ساده مثل زندگی مردم و پاک مثل عقاید مردم است. یعنی زبان ملالی زبان گویای مردم جامعۀ ماست.

ملالی چراغی است در ظلمات جهادی های فریبکار، که تمام زوایای بتاریکی کشیده و پنهان نگهداشته شدۀ شانرا، با جرقۀ یک عزم آهنین برملا و آفتابی ساخت. شهامت این زن قهرمان درجمع گرگان درنده ایکه پابند به هیچ اصلی، جز پول اندوزی، دلالی و درنده گی نیستند، کار آسانی نبوده و نیست. این صدای لیلای ملت بخون نشستۀ افغان بود که معیار بلند عشق مقدس وی به سرزمینش، اورا این چنین شهامت و بزرگی بخشید ملالی این مجنون شدۀ ملت افغان، جانش را آگاهانه بخاطر میهنش، در مخاطره انداخته است.

صدای رسای ملت، از حنجرۀ پاک و مقدس زنی بنام ملالی جویا سبب میشود که مکیاژها و لباسهای تیاتری فریبندۀ دلالان پول اندوز را که بوسیلۀ ریش، چپن، دستار، پکول، سبحه و نماز، غرض فریب مردم بنمایش گذاشته بودند بر ملا شود و ماسک بظاهر اسلامی شان را چنان پاره ساخت که نه تنها مسلمان بودن شان زیر سوال برد بلکه صورت اصلی شانرا نیز بنمایش گذاشت. ملالی از لویه جرگه و پارلمان کشیده شد. بیرون شدن این شیرزن تاریخ، از لویه جرگه و پارلمان، هر منتقد راستین با انصاف را وادار خواهد کرد که بگوید: جای پاکانی مثل ملالی ها در چنین جلسات و مجالسی فریبنده و دور از درد مردم نبود و نیست. بلی بیرون شدن ملالی از لویه جرگه و پارلمان، مجلسین را با تمام فریبکاری آن در برابرملت بی اعتبار ساخت و جویا را شخصیت تاریخ ساز تبارز داد که تاریخ را درهر فریادش رقم می زند. ملالی جویا وارد تاریخ شده است و از برگزیدگان تاریخ ما به حساب می آید و مخالفینش را وقایع روز، بحیث نفرین شدگان تاریخ می شناسد. قضاوت تاریخ را نمی شود با فریب و ریا مخدوش کرد، این پیام، روشن تاریخ است. او فرزند راستین تاریخ پر افتخار افغانستان معاصر می باشد. جویا از پستان مادرش افغانستان، شیرحلال نوشیده و حرمت آن شیر پاک را به قیمت جان خود بجا می آورد. او خطاب به مادرش افغانستان میگوید:


آنـکه در راه تـو غـم را بــخود افــــزود مـنـم
آن جـــوانیــکه به غــمهای تو، فــرســـود منم
گـرازیــن ره، بســـلامـت نــرســم در مـنزل
بـا فـــدا کــردن جـــان، عاشــق مقصـود منم
روح مـن تــشـنـۀ دیـــدار و تــنـم بــی طــاقت
رهـــــرو راه کــــه بـــا درد بـیـا ســــود مـنـم
بــــارعـــشق تـــو گـران است بـه بازارعشاق
آنــکه زیـــن معـامـلـه انـدوخـت بر ِســود منم
رهی مشکل شدۀ عشق که جالــوت اش بـسـت
بـــا فــلاخـــن بــگـــــشایــــم کــــــه داؤد منم
رستـمی گشتن ابنا نـه شـنـاســد زن و مــــرد
ایــن اذانـــی کــه بـگـوش آمـده فـرمـود، منم
آن مـلالـی که مـلالش شــده اش بـار نصـیـب
گـویـدش فـخـر جهان اســت کــه مســعود منم