Joya Photos

Joya's Book


Reviews | Translationsملالی جویا، همیشه مبارز، همیشه افتخار آفرین

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. مشاهده در قالب پی دی افچاپفرستادن به ایمیل

نكات مهمی از مصاحبات اخیر و نظریات قهرمان دخت افغان در مطبوعات

ملالی موسی نظام، افغان جرمن آنلاین، ۸ اکتوبر ۲۰۰۹

در قسمت رول و قدرت جنایتكاران جنگی واعمال آنان در بیشتر از سه دهۀ تاریخ افغانستان، هر قدر بگوئیم و بشنویم، چون متاسفانه این رول و قدرت تكراری كه باعث و مسبب اصلی نا بسامانی ها و بربادی مبرهن این دوران گشته است، هنوز هم كم گفته ائیم. درین مرحلۀ از تاریخ، در پهلوی صدای در گلو شكستۀ ملت رنجور ومظلوم افغان، مبارزین سر به كفی هم تا پای مرگ برای نجات مملكت، منافع علیای مردم افغانستان، امحای تفرقه و تبعیض، وحدت ملی، تمامیت ارضی و بالاخره نجات مادر وطن از چنگال تجاوزگران و عمال اجیر وطنی آنان، كوشا بوده و صدای حق و عدالت را بدون هراس بلند نموده اند. یكی ازین مبارزین ملی عصر حاضر در مملكت ما، قهرمان دخت افغان، میرمن ملالی جویا سابق وكیل برحق مردم شریف ولایت در خون خفتۀ فراه است.

برای شناخت این شخصیت برجسته و زن دلیر افغان، احتیاجی نه به بیان كارروائی ها، حق گوئی ها، عدالت جوئی ها، معرفی جنایتكاران جنگی ـ عاملین اصلی وواقعی ای نا بسامانی های هشت سال اخیر در افغانستان، داریم و نه به یاد آوری اینكه وی چگونه با د سائس و منفعت جوئی گروهی و شخصی یك اقلیت كاملاً استفاده جو و وابسته، از ولسی جرگۀ افغانستان مترود گردید!

علی الرغم اشتهارات وابسته به گروپ های زی نفع، ملالی جویا همچنان متهور، حقیقت گوی وبه زیور یك مبارزومجاهد ملی ای واقعی ای افغان آراسته و پیراسته است. وی درداخل افغانستانی كه شعارمضحك دیموكراسی «!؟» را صرف در اوراق قانون اساسی برای آزادی های فردی، مخصوصاً آزادی اندیشه و بیان سر داده است، در پناه حجاب و برقع، صدای مظلوم ملت، علی الخصوص صدای در گلو خفتۀ زن محروم افغان را با درخواست عدالت اجتماعی و بازخواست مجرمین و جنایتكاران جنگی به حكم قانون، بلند مینماید.

چندی قبل تصادفاً با قسمتی از مصاحبۀ ملالی جویا در لندن با تلوزیون بی بی سی بر خوردم. مصاحبه را با ملالی جویا خانمی از جانب بی بی سی اجراء مینمود و جوان افغانی درحدود سنین بیست سال هم در صحنه تشریف داشت. ملالی جویا با انگلیسی بسیار ساده و سلیس با اعتماد به نفس همیشگی و جرات اخلاقی ای كه از بیان و افشای حقایق نمایندگی مینمود، به سوالات جواب میداد. جوان افغان كه برعكس به یك حالت عدم اعتماد به خود و عصبانیت ناشی از آن، بصورت پراگندگی حواس و تشتت، در یك حالت حمله بسر میبرد، ضمن اینكه گفتنی ها و اعتراضات « قالبی» آموخته شدۀ خویش را بیرون میداد، به سفسطه گوئی و بیانات دور از حقیقت میپرداخت. این آقای جوان كه به یقین از مهاجرین افغان مقیم انگلستان بود، با ادعاهائی كه شاید از والدین وابسته به گروهایی كه ملالی جویا معرفی و انتقاد مینمود، طوطی وار فرا گرفته بود، كاملاً مذبوحانه از شاخی به شاخی میپرید و با انگلیسی روان كه البته خوب هم حرف میزد، مثلاً موجودیت جنایتكاران جنگی بر سر قدرت را در افغانستان« كاملاً» رد مینمود! جوانک ادعا داشت كه در افغانستان اصلاً نا آرامی ها موجود نبوده و امنیت «!» برقرار میباشد! وی به هرتشریح و ادعای خانم ملالی جویا كه به متانت، صراحت، دلیل و برهان و استناد بر تاریخ ارائه میگردید، اعتراض نموده و همه را بدون ابراز هیچ استدلال منطقی ای مصرانه و طفلانه غلط قلمداد مینمود که مایۀ افسوس و ناباوری از استعمال نوجوانان افغان برای چنین اهداف گمراه کننده ای در مهاجرت و جلای وطن است!

Australian version of

بهر حال تفصیل مسافرت های ملالی جویا را به آسترالیا و انگلستان به منظور نشر و معرفی كتاب با ارزشی كه برعلاوۀ شناخت خود این دختر قهرمان، حقایق مبرهن سه دهه تاریخ افغانستان، معرفی و كار روائی جنایتكاران جنگی و بیان آلام وبدبختی های ملت افغانستان را مخصوصاً از نقطۀ نظر حقوق پامال شدۀ زنان مظلوم افغان احتوا مینماید وخوشبختانه در ۱۴ مملكت دنیا به نشر خواهد رسید، دقیقاً از مصاحبۀ محترمه فرزانه فارانی با وی را در كابل، كه به همت حكومت فاسد حتی حیات وی از جانب دشمنان وطن در معرض خطر همیشگی قرار دارد، شنیدم. همانطوریكه مصاحبه در دسترس همه خوانندگان پورتال افغان جرمن آنلاین قرار گرفته است، ملالی جویا مثل همیشه بر آنانیكه درین سی و دوسال بربادی افغانستان باعث ومسبب فروش وطن، تجاوزات اجنبی، ویرانی و بربادی مملكت و ملت و آوارگی ملیون ها افغان مهاجر در اقصی نقاط عالم گردیده اند، انگشت انتقاد گذاشته و برای عدالت اجتماعی و بازخواست ناقضین حقوق بشر منجمله حقوق زنان همیشه مظلوم افغانستان، صدای حق بلند مینماید.

درین مصاحبۀ روشن وآشكارا، این زن قهرمان با وضاحت كامل همانطوریكه درمبارزه علیهه خائنین ملی، عمال فروخته شدۀ همسایگان غدار، گروپ های خاك فروش خلق و پرچم و كابل سوزان و قاتلین تنظیمی، گروپ معلوم الحال شورای نظارو جمیعت ربانی و امثالهم قرار دارد، با صراحت « همیشه گی» همچنان طالبان زن ستیز را با جنایات سرتاسری آدم كشی آنان و قوای خارجی موجود در افغانستان رابنام اشغالگران ناكام و جنایت پیشه مورد انتقاد قرار داده و میكوبد. درین زمینه مخصوصاً بمباردمان های كور امریكا و ناتو را بر مناطق پشتون نشین افغانستان در محافل عروسی و غیره محكوم و توبیخ می نماید.

نتیجتاً، با بزرگداشت این زن قهرمان افغان كه تاریخ گاهگاهی مثل و مانند ویرا در افغانستان عزیز برای نجات و یاری مردم مظلوم تجربه مینماید، شنیدن مصاحبۀ ارزشمند و روشنی بخش ملالی جویا را به همه خوانندگان توصیه مینمائیم.

ومن الله توفیق!