Joya Photos
Joya's Book

Defense Committee for Malalai Joya

دخت آفتاب

شاعر:ن-پ-حشمت
Joya درخشید برق بخت ما دریــن ســـــو
فـــــــرا از قــــله هــــا و رود آمــــــو
ملالــــــی هـــم چو حـــلاج فـــدایی
چــو رعد آســــا در آن تـــالار نـــدایی
چــنان کیـــن درد بــــر دل هــــزار زن
چنان شیهه زنان گـــفت این شیر زن
نشاید جــــرئتی مردان چنیــن است
چوتندر میبرد هوش و گهی دســـت

ادامه مطلب

 

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 3 of 127

Search
Follow Malalai