جويا در حال سخنراني براي هزاران تني كه به استقبالش تجمع كرده بودند

استقبال از جويا در فراه
١٦ جدي ١٣٨٢



جويا در حال سخنراني براي هزاران زن و مردي كه به استقبال از بازگشت جويا از لويه جرگه در شهر فراه تجمع كرده بودند.



مادران داغدار زيادي با به آغوش گرفتن جويا از وي استقبال كردند

با ورود جويا به فراه، وي مخصوصا از سوي زنان با استقبال گرم و پرجوش مواجه شد و مادران زيادي با در آغوش گرفتنش احساسات خويش را ابراز نمودند. چندين زن انگشتر طلا و حتي چله عروسي شانرا به جويا اهدا كردند تا با پول حاصله از فروش آن به فعاليت هاي اجتماعي اش ادامه دهد.

دهها تن از زمينداران و مردم قريه هاي مختلف فراه يكي دو جريب زمين خود را به نام جويا تقديم كردند تا وي در پروژه هاي رفاهي از آن سود برد.



بيش از ده هزار تن از مردم فراه به استقبال جويا گرد هم آمده بودند

بر اساس تخمين بيش از ده هزار تن از مردم فراه به استقبال جويا در شهر فراه گرد هم آمده بودند و تعدادي با بلند كردن تصاوير جويا و شعارهايي در دفاع از وي عشق خود را به وي ابراز نمودند. وي به سمبول و نماينده مردم رنجديده نه تنها فراه بلكه سراسر افغانستان مبدل شده است.



جويا در حال سخنراني براي هوادارانش

فرداي ورود جويا به فراه محفلي از جانب هواداران جويا ترتيب داده شده بود كه در آن زنان و مردان زيادي سخنراني نمودند و پشتيباني شانرا از سخنان جويا در لويه جرگه ابراز داشتند. تعدادي نيز اشعاري را كه براي جويا سروده اند دكلمه كردند و در اخير جويا طي سخنراني پرشوري از پشتيباني و كمكهاي مردم تشكر كرد و عزمش را براي ادامه مبارزه عليه جنايتكاران ابراز نمود. جويا ضمن سخنانش يكبار ديگر تاكيد كرد كه از تهديد و ترور دشمنان هيچ هراسي ندارد و كماكان در خدمت مردم خواهد بود.



حضور زنان بخاطر استقبال جويا چشمگير بود

Joys is warmly received in Farah

آنچه بيش از همه در مراسم استقباليه جويا جلب توجه ميكرد اشتراك تعداد وسيع زنان بود. حضور مشترك مردان و زنان در يكچنين مجامع در تاريخ آن ولايت سابقه نداشته است. حركت شجاعانه جويا در لويه جرگه زنان زيادي را به جنب و جوش كشانيده و موجي از اميد را در آنان زنده ساخته است.


Joys is warmly received in Farah

آرشيو تصاوير ملالي جويا